Jaka jest bieżąca wartość 1000 dolarów, które można otrzymać za 10 lat, jeśli stopa procentowa wynosi 12% z kapitalizacją półroczną? (2024)

Jaka jest bieżąca wartość 1000 dolarów, które można otrzymać za 10 lat, jeśli stopa procentowa wynosi 12% z kapitalizacją półroczną?

Odpowiedź zweryfikowana przez eksperta

Jaka kwota zainwestowana na koniec każdego roku przy stopie 10 procent rocznie wzrośnie do 10 000 dolarów po pięciu latach?

Odpowiedź zweryfikowana przez eksperta

Kwota, którą należy zainwestować na koniec każdego roku w wysokości 10 procent rocznie, aby po pięciu latach wzrosła do 10 000 USD, wynosi1723,57 dolarów. W tym przypadku przyszła wartość wynosi 10 000 USD, stopa procentowa wynosi 10 procent (lub 0,10), a liczba okresów wynosi pięć.

Jaka jest bieżąca wartość 1000 dolarów, które można otrzymać za 10 lat, jeśli stopa procentowa wynosi 12% i jest kapitalizowana co pół roku?

W tym scenariuszu:  F = 1000 $  � =0,12 r =0,12 (12% wyrażone jako ułamek dziesiętny)  � =2 n =2 (sumowane co pół roku, czyli dwa okresy składane w roku)  � =10 t =10 lat � =1000(1+0,12/2)2×10 P = (1+0,12/2) 1000 Obliczmy: � =1000(1+0,06)20 P = (1+0,06) 1000 � ≈1000(1,06)20 P ≈ (1,06) 1000 � ≈1000( ...

Jaka jest bieżąca wartość 1000, które można otrzymać w ciągu 12 lat, zainwestowanych po stopie 8?

Odpowiedź zweryfikowana przez eksperta

Obecna wartość 1000 dolarów do otrzymania w ciągu 12 lat, zainwestowana przy stopie 8% wynosi397 dolarów.

Jaka kwota pieniędzy jest równoznaczna z otrzymaniem 8000 dolarów za trzy lata od dzisiaj, jeśli stopa procentowa wynosi 8% rocznie i jest kapitalizowana co pół roku?

Pytanie: Jaka kwota pieniędzy jest równoznaczna z otrzymaniem 8000 dolarów za trzy lata od dzisiaj, jeśli stopa procentowa wynosi 8% rocznie i jest kapitalizowana co pół roku? Odp.6322,52 USD.

Ile wynosi 5000 dolarów zainwestowanych na 10 lat przy oprocentowaniu 10 procent rocznie?

Odpowiedź i wyjaśnienie:

Przyszła wartość inwestycji wynosi12 968,71 dolarów. Jest to skumulowana wartość inwestycji 5000 dolarów na 10 lat przy stopie procentowej wynoszącej 10%.

Ile kosztuje 10 000 dolarów przy oprocentowaniu 10% na 10 lat?

Jeśli zainwestujesz dziś 10 000 dolarów przy oprocentowaniu 10%, ile będziesz mieć za 10 lat? Podsumowanie: Przyszła wartość inwestycji w wysokości 10 000 USD po 10 latach będzie wynosić 10%.25940 dolarów.

Jaka jest obecna wartość 1000 dolarów, które można otrzymać za 10 lat?

Odpowiedź i wyjaśnienie:

Ponieważ kwota zostaje otrzymana po 10 latach, należy ją zdyskontować przy zastosowaniu stopy dyskontowej wynoszącej 10% we wzorze wartości bieżącej. Wartość bieżąca kwoty do otrzymania wynosi613,91 dolarów.

Jaka jest obecna wartość 1000, którą można otrzymać za 10 lat?

Jak zobaczysz, obecna wartość 1000 dolarów zapłacona w ciągu 10 lat może wahać się od 72,54 do 820,35 dolarów.
PrzecenaPrzyszła wartośćObecna wartość
7%1000 dolarów508,35 dolarów
8%1000 dolarów463,19 dolarów
9%1000 dolarów422,41 dolarów
10%1000 dolarów385,54 dolarów
25 kolejnych rzędów

Jakie są odsetki naliczone od 1000 dolarów przez 10 lat przy oprocentowaniu prostym wynoszącym 7%?

W tym przypadku P = 1000 dolarów, r = 7% (0,07) i t = 10 lat. Odsetki proste: I = 1000 * 0,07 * 10 I = 700 Zatem korzystając z odsetek prostych zarobiłbyś700 dolarówzainteresowanie od 10 lat.

Jaka jest obecna wartość 1000 dolarów, które można otrzymać za cztery lata?

Obecna wartość 1000 dolarów do otrzymania w ciągu 4 lat przy stopie procentowej wynoszącej 8%.735,03 dolarów.

Jaka jest bieżąca wartość 100 dolarów, które można otrzymać za 10 lat, przy założeniu stopy procentowej wynoszącej 9?

Przyszła wartość (FV) wynosi 100 USD. Liczba lat (n) wynosi 10 lat. Koszt alternatywny (r) wynosi 9%. Zatem obecna wartość 100 dolarów, które zostaną otrzymane za 10 lat od dzisiaj, wynosi42,241 dolarów.

Jaka jest obecna wartość 100 dolarów z oprocentowaniem 10%, jeśli zostaną otrzymane za rok?

Wartość bieżąca to dzisiejsza wartość kwoty pieniężnej w przyszłości. Jeżeli odpowiednia stopa procentowa wynosi 10 procent, wówczas bieżąca wartość wydanych lub zarobionych 100 dolarów za rok wynosi 100 dolarów podzielone przez 1,10, co stanowiokoło 91 dolarów.

Ile jest warte 1000 dolarów po 2 latach, jeśli stopa procentowa wynosi 6% i jest kapitalizowana codziennie?

Zatem jeśli dwuletnie konto oszczędnościowe zawierające kwotę 1000 dolarów będzie oprocentowane w wysokości 6% kapitalizowane codziennie, jego wysokość wzrośnie do1127,49 dolarówpod koniec dwóch lat.

Jaka jest bieżąca wartość 8000 dolarów do spłaty po trzech latach, jeśli stopa procentowa wynosi 11% kapitalizowana rocznie?

5849,53 dolarów

Jaka jest obecna wartość 5600 dolarów, gdy stopa procentowa wynosi 8%, a zwrotu 5600 dolarów nie otrzymamy przez 15 lat?

Odpowiedź i wyjaśnienie:

Zatem obecna wartość inwestycji wynosi1765,35 dolarów.

Jaka będzie przyszła wartość 1000 dolarów po 5 latach przy stopie procentowej 10% rocznie?

Korzystając z powyższego przykładu, te same 1000 dolarów zainwestowane przez pięć lat na koncie oszczędnościowym ze stopą procentową składaną 10% będzie miało FV wynoszącą 1000 dolarów × [(1 + 0,10)5], Lub1610,51 dolarów.

Ile to jest 10000 na 2 lata przy stawce 10% rocznie, kapitalizowanej rocznie?

W związku z tym odsetki składane od 100 tys. 10 000 na 2 lata przy stawce 10% rocznie wynosi Rs. 2100.

Jaka jest przyszła wartość 1000 dolarów po 5 latach przy stopie procentowej 8% rocznie?

1469,33 dolarów

Czy mogę żyć z odsetek od miliona dolarów?

Kiedy już będziesz mieć aktywa o wartości 1 miliona dolarów, możesz poważnie podejść do życia wyłącznie ze zysków z portfela. W końcu sam S&P 500 generuje średnio 10% zwrotu rocznie. Pomijając podatki i zarządzanie portfelem inwestycyjnym w ciągu roku, fundusz indeksowy o wartości 1 miliona dolarów mógłby zapewnić 100 000 dolarów rocznie.

Ile będzie warte 10 000 dolarów za 30 lat?

Jeśli zainwestujesz 10 000 dolarów i osiągniesz 8% rocznego zwrotu, będziesz to mieć100 627 dolarówpo 30 latach. Inwestując w tym okresie 500 dolarów miesięcznie, saldo końcowe wyniesie 780 326 dolarów. Zarówno fundusze giełdowe (ETF), jak i fundusze wspólnego inwestowania są doskonałymi opcjami inwestycyjnymi.

Ile odsetek zarobi 1 milion dolarów w ciągu 10 lat?

Bankowe Konta Oszczędnościowe

Jak wskazano powyżej, średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych na dzień 3 lutego brr & D2021 r. wynosi 0,05% RRSO. Wygenerowałby milion dolarów depozytu z tą RRSOOdsetki w wysokości 500 dolarów po roku(1 000 000 USD X 0,0005 = 500 USD). Jeśli składowanie będzie miesięczne przez 10 lat, wygeneruje 5011,27 dolarów.

Jaka jest przyszła wartość renty w wysokości 1000 dolarów co kwartał przez 10 lat?

Krok 1: Ustal stawkę kwartalną, dzieląc stawkę roczną przez liczbę kwartałów. Krok 2: Określ liczbę okresów, mnożąc liczbę lat przez liczbę kwartałów. Krok 3: Określ przyszłą wartość renty za pomocą wzoru matematycznego. Przyszła wartość to75 401 dolarów.

Ile dzisiaj na zawsze warte jest 100 dolarów z oprocentowaniem 10% na koniec każdego roku?

Zatem 100 dolarów na koniec każdego roku jest warte zawsze1000 dolaróww dzisiejszych terminach.

Jaka jest bieżąca wartość 21797 dolarów, które można otrzymać w ciągu jednego roku, jeśli stopa dyskontowa wynosi 5,1 procent?

Pytanie: Jaka jest bieżąca wartość 21 797 dolarów, które można otrzymać w ciągu jednego roku, jeśli stopa dyskontowa wynosi 5,1 procent?20,715 dolarów.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 28/02/2024

Views: 6489

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.