Jak otworzyć konto bankowe w USA, jeśli mieszkasz za granicą? (2024)

Jak otworzyć konto bankowe w USA, jeśli mieszkasz za granicą?

Aby ubiegać się o konto bankowe w USA jako nierezydent, będziesz musiał przedstawić następujące dokumenty: Paszport – paszport wydany przez rząd służy jako dowód tożsamości. Możesz zostać poproszony również o podanie drugiej formy identyfikacji. W takim przypadku sprawdzi się wydany przez państwo dowód osobisty lub prawo jazdy.

Czy mogę mieć konto w Bank of America, jeśli mieszkam za granicą?

Bank of America oferuje konta mieszkańcom USA i posiadaczom Zielonej Karty, bez szczególnych ograniczeń ze względu na narodowość.Jeśli jesteś obco*krajowcem niebędącym rezydentem, możesz również otworzyć konto w Bank of America – ale musisz mieć adres w USA, który podajesz bankowi wraz ze stałym adresem zagranicznym.

Czy możesz otworzyć konto bankowe w USA, jeśli tam nie mieszkasz?

Poza USA mieszkańcy mogą otwierać rachunki bankowe w USA, ale najpierw musisz spełnić kilka podstawowych wymagań, w tym dostarczyć dodatkowe dokumenty identyfikacyjne.

W jaki sposób nierezydent może otworzyć konto w Bank of America?

Musisz podać zarówno swój stały (zagraniczny), jak i lokalny adres, a także swój numer ITIN (Indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej). Na przykład: dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez rząd USA, dokument tożsamości ze zdjęciem studenta/pracodawcy, aktualny rachunek za media lub umowa najmu (w dokumentach musi znajdować się Twoje imię i nazwisko oraz adres fizyczny w USA).

Który amerykański bank jest najlepszy dla nierezydentów?

Podsumowanie: Najlepsze konta bankowe w USA dla obco*krajowców i nierezydentów
  • Chime: świetna aplikacja do bankowości mobilnej i karta debetowa z SSN.
  • Większość: Konto przyjazne dla imigrantów dla mieszkańców USA bez numeru SSN.
  • Revolut: najlepsze konto rozliczeniowe w USA dla obco*krajowców w USA.
  • Revolut Business: dobre konto bankowe w USA dla firm mających siedzibę w USA.

Czy mogę otworzyć konto Chase, jeśli mieszkam za granicą?

Jeśli nie jesteś rezydentem Stanów Zjednoczonych, dobra wiadomość jest taka, że ​​Chase będzie w stanie zaoferować Ci konto, pod warunkiem, że posiadasz lokalny identyfikator podatkowy i adres w USA. Jednakże konta Chase mogą być objęte opłatami miesięcznymi – a jako nierezydent istnieje ryzyko, że będziesz musiał odwiedzić oddział Chase, aby dokonać konfiguracji.

Co stanie się z moim kontem bankowym, jeśli przeprowadzę się za granicę?

Tak, dobrym pomysłem jest poinformowanie banku o przeprowadzce. Jeśli tego nie zrobisz, po przeprowadzce za granicę może się okazać, że dostęp do usług takich jak bankowość internetowa zostanie ograniczony.Bank może również zamrozić lub zamknąć Twoje konto. Nie chcesz ryzykować odcięcia dostępu do swoich pieniędzy.

Czy można mieć konto bankowe w USA bez adresu w USA?

Tak, cudzoziemiec może otworzyć konto bankowe w USA bez konieczności podawania adresu w USA. Jednak nie wszystkie instytucje bankowe na to pozwalają. Nawet tradycyjne banki, które oferują rachunki nierezydentom, często mają wymagania – takie jak osobiste otwarcie rachunku – które utrudniają nierezydentom złożenie wniosku.

Czy mogę otworzyć konto bankowe bez numeru SSN lub ITIN?

Czy mogę otworzyć konto bankowe bez numeru SSN?Tak, możliwe jest otwarcie konta bankowego jako imigrant bez dokumentów lub bez numeru ubezpieczenia społecznego. Będziesz musiał przedstawić inny dowód tożsamości, taki jak paszport, prawo jazdy, dowód tożsamości konsularnej lub akt urodzenia.

Jak mogę otworzyć konto bankowe w USA bez adresu fizycznego?

W przypadku osób nieposiadających stałego miejsca zamieszkania,wysłał wiadomość zawierającą Twoje imię i nazwiskoto najlepsza opcja. Sprawdź, czy masz rachunki za media lub telefon. Jeśli nie masz adresu fizycznego, istnieją inne opcje bankowe, które umożliwiają skorzystanie z opcji P.O. skrzynka.

Który bank może otworzyć obywatel spoza USA?

Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe akceptujące alternatywne dokumenty tożsamości
Bank lub kasa kredytowaWymagania
Aliant-Unia KredytowaNie ma wymagań dotyczących miejsca zamieszkania, ale wymagany jest niewygasły numer ITIN
Banku AxosRóżnie
Bank AmerykiMusi mieszkać w USA
KurantWymagane stałe miejsce zamieszkania
Jeszcze 5 rzędów
12 marca 2024 r

Jaki jest dowód rezydencji dla Bank of America?

Dowód zamieszkania w USA, taki jak wydany przez rząd USA dokument tożsamości ze zdjęciem lub umowa najmu zawierająca Twoje imię i nazwisko oraz adres w USA. Podstawowy dokument tożsamości ze zdjęciem, taki jak paszport. Dodatkowy dokument tożsamości, np. prawo jazdy ze zdjęciem lub karta debetowa lub kredytowa Visa® lub Mastercard® wystawiona na Twoje imię i nazwisko.

Czy potrzebujesz numeru SSN, aby otworzyć konto bankowe?

Aby otworzyć konto czekowe lub oszczędnościowe, nie jest wymagane posiadanie numeru ubezpieczenia społecznego. Aby otworzyć konto czekowe lub oszczędnościowe, bank lub kasa oszczędnościowo-kredytowa będzie musiała zweryfikować Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres i numer identyfikacyjny.

Który bank łatwo u nas otworzyć?

Podsumowanie: Najłatwiejsze otwarcie kont bankowych w 2024 roku
KontoPrzybliżony czas zakończenia aplikacji
Konto bankowe Varo: najlepsze do zaliczek gotówkowych2 do 3 minut
Konto rozliczeniowe i oszczędnościowe SoFi: najlepsze pod względem korzyści dla członków1 do 3 minut
Mądry: najlepszy dla nierezydentów1 do 3 minut
Konto rozliczeniowe Chime®: najlepsze w przypadku złych kredytów3 do 4 minut
Jeszcze 6 rzędów
5 dni temu

Jaki bank najłatwiej otworzyć online w USA?

Jakie konta bankowe najłatwiej otworzyć online?
BankNajlepszy dlaMinimalny depozyt otwierający
Bank USAŁatwa w obsłudze aplikacja mobilna25 dolarów
TruistaBrak opłat za przekroczenie stanu konta50 dolarów
Bank AmerykiElastyczna bankowość100 dolarów3
Kurant4Zły kredyt0 dolarów
Jeszcze 12 rzędów

Czy mogę otworzyć konto bankowe w USA online?

O konto czekowe możesz ubiegać się online, jeśli masz ukończone 18 lat i jesteś legalnym rezydentem USA. Będziesz potrzebować następujących informacji: Twój numer ubezpieczenia społecznego. Ważny, wydany przez organ państwowy dokument tożsamości ze zdjęciem, taki jak prawo jazdy, paszport, dowód stanowy lub wojskowy.

Który bank międzynarodowy jest najlepszy?

Bank Ameryki:

Bank of America to jeden z czołowych banków zagranicznych w Indiach, bank obsługuje transakcje międzynarodowe pomiędzy Indiami a USA. Jej siedziba znajduje się w USA.

Czym jest bankowość ekspatriacyjna?

Bankowość ekspatriantów definiuje się jakousługi bankowe skierowane do emigrantów. Na przykład bank w Hiszpanii może mieć anglojęzyczne biuro, które obsługuje osoby z krajów anglojęzycznych. Podobnie bank w Londynie może oferować te same usługi hiszpańskojęzycznym emigrantom.

Czy mogę otworzyć konto Citibank za granicą?

Citibank oferuje usługi międzynarodowe za pośrednictwem swojego oddziału International Personal Bank¹. Tutaj możesz otworzyć szeroki wybór rachunków bieżących, w tym konta z połączonymi kartami debetowymi, konta oszczędnościowe i certyfikaty depozytowe.

Co stanie się z moją kartą kredytową, jeśli przeprowadzę się za granicę?

Technicznie rzecz biorąc,Kiedy opuścisz kraj, nic się nie stanie z Twoim długiem. To nadal Twój dług, a Twoi wierzyciele i windykatorzy będą nadal próbować nakłonić Cię do jego spłaty. Podobnie jak wcześniej, wysiłki te mogą obejmować rozmowy telefoniczne i listy.

Czy ktoś z zagranicy może przesłać pieniądze na moje konto bankowe?

Możesz otrzymywać pieniądze z zagranicy bezpośrednio na swoje konto bankowe, korzystając z usługi międzynarodowego przekazu pieniężnego. Będziesz musiał podać swoje dane bankowe, aby nadawca mógł założyć konto online u dostawcy międzynarodowych przekazów pieniężnych i wymienić pieniądze na wybraną walutę.

Czy muszę informować bank, że wyjeżdżam za granicę?

Ogólnie,powinieneś poinformować swój bank o lokalizacjach, do których się wybierasz oraz o datach/czasie trwania podróży. Umożliwi to dalsze korzystanie z kart kredytowych i debetowych bez uruchamiania wykrywania oszustw na kontach, uniemożliwiających korzystanie z kart.

Jakie konto bankowe mogę otworzyć bez potwierdzenia adresu?

Możesz otworzyć konto wPasuje mibez zweryfikowanego potwierdzenia adresu. Aby otworzyć konto do zarządzania swoimi finansami, zwane inaczej kontem bankowym, wystarczy teraz jedynie dowód tożsamości w postaci ważnego prawa jazdy, paszportu lub dowodu osobistego.

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia konta bankowego w USA?

Będziesz potrzebować następujących informacji:
  1. Twój numer ubezpieczenia społecznego.
  2. Ważny, wydany przez organ państwowy dokument tożsamości ze zdjęciem, taki jak prawo jazdy, paszport, dowód stanowy lub wojskowy.
  3. Minimalny depozyt początkowy w wysokości 25 $, aby aktywować konto (po zatwierdzeniu).

Który bank nie wymaga numeru SSN?

Wells Fargo – jeśli nie posiadasz numeru SSN lub ITIN, możesz przedstawić dowód potwierdzający obywatelstwo lub miejsce zamieszkania, przedstawiając zamiast tego dokument tożsamości wydany przez rząd³. Chase — zamiast tego akceptuje numer SSN lub ITIN albo ważny dokument tożsamości⁴. Bank of America – akceptuje numer ITIN⁵.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 04/11/2024

Views: 6464

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.